Místní lidová knihovna Lužany
Místní lidová knihovna Lužany | Knihovní řád - to nejdůležitější z Knihovního řádu

Knihovní řád


Svým podpisem na přihlášce do knihovny stvrzujete, že budete dodržovat Knihovní řád. Na této stránce jsou pro zjednodušení shrnuty nejdůležitější body z knihovního řádu, směrodatným ale nadále zůstává plné znění Knihovního řádu.

V knihovně platí následující pravidla:


  1. Uživatelem knihovny se může stát kterákoliv osoba na základě vyplněné přihlášky. K registraci je nutné přinést si s sebou občanský průkaz. Knihovna vyžaduje následující údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Další údaje, jako např. telefon nebo e-mail, jsou dobrovolné. U dětí do 15 let je k registraci nutný souhlas zákonného zástupce.

  2. Výpůjční lhůta je zpravidla 1 měsíc. Před vypůjčením si knihy prohlédněte a zjištěné závady ihned nahlašte. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem třikrát o jeden měsíc, pokud kniha nebude zamluvená jiným uživatelem. Po třech měsících je možné provést novou výpůjčku stejné knihy, ale pouze po jejím fyzickém předložení. V případě nedodržení výpůjční lhůty účtuje knihovna poplatky z prodlení. Mimo knihovnu můžete mít zpravidla půjčeno maximálně 30 knih najednou. Po celou dobu výpůjčky ručí za knihy uživatel.

  3. Uživatel je povinen vrátit vypůjčené knihy v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Ztrátu nebo poškození dokumentu je uživatel povinen bezodkladně hlásit a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

  4. Pokud uživatel nevrátí dokument ani po upomínce, bude se knihovna domáhat vrácení knihy právní cestou. Totéž platí i v případě jiných škod způsobených uživatelem knihovně. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  5. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

Ostatní dokumenty

Knihovní řád - plné znění
Prohlášení knihovny
Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů

 

© Místní lidová knihovna Lužany. Poslední aktualizace: 01/08/2015 20:48:01


Reklama webhostingu: