Místní lidová knihovna Lužany
Místní lidová knihovna Lužany | Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů

Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů


Místní lidová knihovna Lužany byla Úřadem pro ochranu osobních údajů zaregistrována jako správce osobních dat.


l. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

Místní lidová knihovna v Lužanech registruje své čtenáře, tj. zaznamenává jejich osobní data, která zpracovává, ukládá, třídí a řadí, a to za účelem


  • ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny

  • poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude čtenáře kontaktovat v případech uvedených knihovním řádem nebo tehdy, když si to čtenář sám vyžádá. Knihovna vede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména realizovaných výpůjčkách.Těchto poznatků využívá při akvizici a správě knihovních fondů

  • naplnění povinností vyplývajících pro knihovnu z legislativních předpisů - zákon 257/2001, 563/1991Sb. a zřizovací listiny knihovny

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenářů


  • základní identifikační údaje čtenáře – jméno a příjmení, adresa bydliště čtenáře /tj. místo trvalého pobytu/. Tyto údaje je povinen čtenář uvést a strpět jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejích služeb v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas s jejich zpracováním, může používat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně. Základní údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je tímto dokladem občanský průkaz, ze kterého knihovna ověřuje základní identifikační údaje při zápisu, při prodloužení platnosti čtenářského průkazu a při změně kteréhokoliv z těchto údajů.

  • základní identifikační údaje zákonného zástupce – u dětských čtenářů (do 15 let) jsou vyžadovány obdobné, výše uvedené údaje. Přihláška dětského čtenáře je podepsána jedním z rodičů

  • údaje služební – údaje o výpůjčkách, rezervacích apod.

  • údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst.1 zák. 563/1991 Sb., o účetnictví

3. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů čtenářů knihovny


  • uchovávání na originálních písemnostech, kterými jsou přihláška čtenáře, výpůjční sáček, účetní doklady. Tyto písemnosti jsou uchovávány tak, aby k nim neměly přístup nepovolané osoby. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů

4. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů

Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě se zněním vnitropodnikové směrnice.

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž čtenář projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně. V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

5. Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních dat, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, je členství čtenáře v knihovně ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. To znamená skartaci originálních písemností /přihlášky čtenářů, výpůjční sáčky/ a anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.

6. Informování čtenářů o problematice ochrany osobních údajů

Při registraci je čtenář upozorněn na toto Poučení, ve kterém je v úplnosti popsána problematika ochrany osobních údajů. Podpisem přihlášky, na jejímž rubu je upozorněn na důvody registrace a odkaz na zákon 101/2000 Sb. potvrzuje čtenář seznámení se s Knihovním řádem, souhlas s jeho dodržováním a správnost uvedených osobních údajů.
 

© Místní lidová knihovna Lužany. Poslední aktualizace: 01/08/2015 20:48:01


Reklama webhostingu: