Místní lidová knihovna Lužany
Místní lidová knihovna Lužany | Ceník služeb

Ceník služeb a poplatků


I. Poplatky za základní služby

Registrace do knihovny

zdarma

Internet v knihovně

zdarma

II. Sankční poplatky
1. Poplatky z prodlení

1. upomínka - zaslaná po 1 týdnu po uplynutí lhůty vrácení

0 Kč

2. upomínka - zaslaná po 14 dnech po uplynutí lhůty vrácení

20 Kč

3. upomínka - zaslaná po 1 měsíci po uplynutí lhůty vrácení

50 Kč

4. upomínka - doporučeně po 2 měsících po uplynutí lhůty

80 Kč

Případné výlohy se soudním vymáháním - za 1 žalobu

1000 Kč

2. Náhrady všeobecných škod
Čtenář Místní lidové knihovny v Lužanech je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č.70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, 442. odst. 2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu). Při poškození nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:

a) uvedení do původního stavu

b) dodání kopie (ztraceného, zničeného) díla

c) dodání jiného vydání díla

d) finanční náhrada


Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

III. Další služby

Rezervace knihy

zdarma

Zaslání žádánky MVS (meziknihovní výpůjční služby)

zdarma

Realizace výpůjčky 1 dokumentu prostřednictvím MVS

dle tarifů České pošty

Půjčování knih z výměnného fondu

zdarma

 

© Místní lidová knihovna Lužany. Poslední aktualizace: 01/08/2015 20:48:01


Reklama webhostingu: